Ďalšie IT služby

 
 
Ďalšie IT služby

Podpora oddelenia priemyslového inžinierstva, controlingu, nákupu, stredný manažment pri tvorbe procesných kalkulačiek zabezpečujúcich definovanie časovej náročnosti ako napríklad:

 

1. analýza procesu pomocou metodiky preddefinovaných časov

2. návrh tabuľkovej aplikácie

3. realizácia tabuľkovej aplikácie a procesnej kalkulačky v prostredí MS-Excel

4. alfa, beta gama testovanie kalkulačky v „poloprevádzkových“ podmienkach výroby a logistiky

5. uvedenie do prevádzky, kontinuálne odladenie prepočtových a reportovacích funkcionalít počas používania v prevádzke a posledné úpravy logiky, 

6. definovanie technológie, architektúra štruktúry komponentov aplikácie a ich vzájomnej komunikácie,

7. definovanie parametrov/atribútov jednotlivých prepočtových komponentov, vstupno-výstupných šablón, prepojenia a relácií, zálohovanie, archivácia dát, definovanie hierarchie užívateľov, licencovanie

8. programovanie aplikácie,

9. alfa, beta a gama testovanie softvérovej aplikácie v poprevádzkových podmienkach,

10. simulovanie práce používateľa, odladenie chýb, uvedenie do prevádzky