Materiálové toky

 
 
Materiálové toky

Termíny analýza, plánovanie a optimalizácia úzko spolu súvisia, nakoľko touto postupnosťou možno zabezpečiť cyklus neustáleho zlepšovania sa, čo prináša podnikom konkurenčné výhody a vyššiu pravdepodobnosť zachovania si profitability. Materiálové toky možno charakterizovať ako organizované pohyby aktívnych (technika, operácie) a pasívnych (materiálu, výrobkov) prvkov v podniku.

 

Všeobecný postup pri analýze, plánovaní a optimalizácii materiálových tokov :

 1. Analýza súčasného stavu, ktorú možno využiť tak pri plánovaní ako aj báza pre porovnanie s optimalizačnými aktivitami
 2. Plánovanie využitím časti existujúcich procesov alebo riešení + voľbou vhodnej metódy alebo nástroja určiť budúce charakteristiky procesu
 3. Optimalizácia existujúceho, resp. budúceho stavu

 

Spločnosť INNOV8 sa zameriava v oblasti materiálových tokov na :

 1. Návrh logistických konceptov(napr. milkrun)
 2. Techniku
 3. Pracovné operácie
 4. Obaly
 5. Personál

 

Metódy využívané pri analýze, plánovaní a optimalizáciách materiálových tokov:

 1. STATICKÉ METÓDY
  1. MTM
  2. FACTORYFLOW
  3. SANKEY DIAGRAM
 2. DYNAMICKÉ METÓDY
  1.  PLANT SIMULATION

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

Firma plánuje zmeniť spôsob zásobovania liniek prázdnymi obalmi z existujúceho stavu na nový. Existujúci stav predstavuje komis zóna, lokalizovaná  oproti montážnym linkám, ktorú obsluhujú pracovníci buď manuálne alebo pomocou paletových vozíkov, prípadne VZV. Nový koncept musí zabezpečovať plynulý chod montážnych liniek, flexibilne reagovať na zmeny výroby a nepredvídateľné udalosti.

 

Cieľ projektu:

Návrh nového spôsobu zásobovania montážnych liniek prázdnymi obalmi

 

 

Benefity projektu:

 1. Návrh nového layoutu vo výrobnej hale
 2. Návrh nového spôsobu zásobovania montážnych liniek
 3. Simulačné overenie celého konceptu