Meranie práce vo výrobe

 
 
Meranie práce vo výrobe

Meranie práce predstavujú techniky zamerané na analýzu procesu za účelom stanovenia potrebného času vo výrobe, logistike a administratíve.

 

V súčasnosti, v dobe „procesne orientovaných podnikov“ zohráva meranie práce neoddeliteľnú súčasť životného cyklu každej firmy. Výstupy kvantifikujúce činnosti v rámci fungujúcich podnikových procesov zohľadňujúce ich kvalitatívne charakteristiky možno využiť na rôzne analyzačné, plánovacie ako aj optimalizačné aktivity, čo dáva celému systému možnosť neustáleho porovnávania a zlepšovania sa.

 

 

Postup pri meraní práce :

 1. Detailná analýza objemu, opakovateľnosti a podmienok procesu
 2. Zohľadnenie požadovaných kritérií zadania projektu (cena, deadline, štruktúra a detail výstupov)
 3. Výber najlepšej metódy merania práce
 4. Definovanie výstupov z projektu

 

 

Oblasti využitia výstupov z merania práce:

 1. Pracovné štandardy
 2. Sledovanie vyťaženia personálu
 3. Sledovanie vyťaženia techniky

 

 

Metódy využívané pri meraní práce možno rozlíšiť v nasledujúcich 2 skupinách :

 

 1. metódy zamerané na dĺžku trvania procesu – zohľadňujú parameter ČAS, ako hlavnú charakteristiku meraných činností.

METÓDY: multimomentové štúdie, časové chronometráže, videoanalýzy

VÝHODY: časová a ekonomická nenáročnosť

NEVÝHODY: vysoký stupeň subjektivity,

 

 1. metódy zamerané na obsah procesu – zohľadňujú všetky kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky procesu v podobe vopred určených časov, t.j. kódov priradených každej činnosti.

METÓDY: MTM 1, MTM-UAS

VÝHODY: objektívny prístup, presnosť, využitie pri tvorbe budúcich (ešte neexistujúcich) procesov a ich alternatív vo fáze plánovania

NEVÝHODY: časová náročnosť

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

Firma prebrala od svojej materskej spoločnosti normy spotreby práce na výrobu jednotlivých dielov finálneho výrobku. Predpokladom bolo využitie strojov a zariadení presne uvedených v normách. Došlo však k zmenám podmienok realizácie procesu výroby. Obstarané, prípadne aktuálne využívané stroje a zariadenia majú odlišné parametre a tak aj samotný postup práce nie je možné pri všetkých výrobkoch dodržať. Firma tieto normy naďalej využíva pri finančných kalkuláciách pre svojich existujúcich resp. potenciálnych zákazníkov, čím v niektorých prípadoch  predáva výrobky pod cenu alebo nastavuje až príliš vysoké ceny, čo ovplyvňuje získavanie nových kontraktov.

 

Cieľ projektu:

Aktualizácia vybraných existujúcich noriem spotreby práce pomocou metodiky MTM + identifikácia optimalizačných návrhov.

 


 

Benefity projektu:

 1. Detailizácia pracovného postupu
 2. Spresnenie noriem spotreby práce
 3. Presné kalkulácie ceny výrobkov
 4. Identifikácia optimalizačných potenciálov