Meranie práce v logistike

 
 
Meranie práce v logistike

Meranie práce predstavujú techniky zamerané na analýzu procesu za účelom stanovenia potrebného času vo výrobe, logistike a administratíve.

 

V súčasnosti, v dobe „procesne orientovaných podnikov“ zohráva meranie práce neoddeliteľnú súčasť životného cyklu každej firmy. Výstupy kvantifikujúce činnosti v rámci fungujúcich podnikových procesov zohľadňujúce ich kvalitatívne charakteristiky možno využiť na rôzne analyzačné, plánovacie ako aj optimalizačné aktivity, čo dáva celému systému možnosť neustáleho porovnávania a zlepšovania sa.

 

Postup pri meraní práce :

 1. Detailná analýza objemu, opakovateľnosti a podmienok procesu
 2. Zohľadnenie požadovaných kritérií zadania projektu (cena, deadline, štruktúra a detail výstupov)
 3. Výber najlepšej metódy merania práce
 4. Definovanie výstupov z projektu

 

Oblasti využitia výstupov z merania práce:

 1. Pracovné štandardy
 2. Sledovanie vyťaženia personálu
 3. Sledovanie vyťaženia techniky

 

Metódy využívané pri meraní práce možno rozlíšiť v nasledujúcich 2 skupinách :

 1. metódy zamerané na dĺžku trvania procesu – zohľadňujú parameter ČAS, ako hlavnú charakteristiku meraných činností.

METÓDY: multimomentové štúdie, časové chronometráže, videoanalýzy

VÝHODY: časová a ekonomická nenáročnosť

NEVÝHODY: vysoký stupeň subjektivity,

 

 1. metódy zamerané na obsah procesu – zohľadňujú všetky kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky procesu v podobe vopred určených časov, t.j. kódov priradených každej činnosti.

METÓDY: MTM-UAS, MTM-LOGISTIK

VÝHODY: objektívny prístup, presnosť, využitie pri tvorbe budúcich (ešte neexistujúcich) procesov a ich alternatív vo fáze plánovania

NEVÝHODY: časová náročnosť

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

Firma má v blízkej dobe prebrať časť výroby z iného koncernového podniku. V súčasnosti zamestnáva v logistike určitý počet zamestnancov, podľa ktorých však s týmto stavom nebude možné rozšírenú výrobu logisticky obslúžiť. Z tohto dôvodu žiadajú zamestnávateľa o navýšenie personálu v skladoch. Podnik sa na základe týchto podnetov rozhodol pre kontrolu spotreby práce a vychystania komponentov pre etalónový výrobok.

 

Cieľ projektu:

Kontrola spotreby práce a vyťaženia personálu, určenie dĺžky trvania vychystania materiálu pre etalónový výrobok

 

 

 

Benefity projektu:

 1. Overenie normy spotreby práce
 2. Relevantné podklady pri rozhodovaní o počte personálu