Plánovanie/navrhovanie nových procesov vo výrobe

 
 
Plánovanie/navrhovanie nových procesov vo výrobe

Existencia silnej konkurencie na tuzemskej ako aj medzinárodnej úrovni núti podniky čoraz viac upriamovať svoju pozornosť na plánovanie výrobných procesov. Podobne ako v duchu hesla „dvakrát meraj a raz strihaj“ sa plánovanie stáva dôležitým faktorom zabezpečenia budúcnosti podniku. Každé 1€ a čas venovaný detailnému plánovaniu výrazne znižuje náklady v realizačnej fáze nakoľko sa minimalizujú rozdiely medzi návrhom a skutočnosťou.

 

Všeobecný postup plánovania výrobných procesov :

 1. Identifikácia cieľov
 2. Vypracovanie variantov riešenia
 3. Vyhodnotenie variantov riešenia
 4. Voľba optimálneho variantu
 5. Vypracovanie harmonogramu implementácie
 6. Kontrola plánu
 7. Optimalizačné aktivity

 

V rámci výrobných procesov sa naša spoločnosť zameriava  na plánovanie:

 1. Pracovísk
 2. Montážnych liniek
 3. Personálu
 4. Layoutov

 

Metódy využívané pri meraní práce možno rozlíšiť v nasledujúcich 2 skupinách :

 1. STATICKÉ METÓDY – ide predovšetkým o metódy vopred určených časov (MTM), ktorými sa dajú nanormovať neexistujúce/ plánované  procesy. Ďalším krokom býva vytvorenie plánovacieho nástroja v MS EXCEL, ktorý integruje parciálne časy procesov a poskytuje informácie o spotrebe času, personálu a celkovom vyťažení.
 2. DYNAMICKÉ METÓDY – v súčasnosti ide o progresívny smer v plánovaní , kde sa využíva počítačová technika a simulačné softvéry (PLANT SIMULATION). Takto vytvorený koncept poskytuje užívateľovi všetky informácie a štatistiky o procese. Vizualizáciou sa často poukáže na problémy, ktoré pri programovaní modelu vznikli a tým je umožnené okamžité navrhnutie optimalizačných opatrení.

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

Firma bude v najbližších týždňoch implementovať do existujúcej výroby novú montážnu linku, čím rozšíri svoje portfólio o nový produkt. Presná lokalizácia v rámci výrobnej haly ako aj spotreba práce, nastavenie materiálových tokov, spôsob zásobovania a usporiadanie pracoviska nie sú známe a firma nemá kapacity na detailné naplánovanie procesu. Na základe týchto skutočností sa rozhodla pre spoluprácu s externou spoločnosťou INNOV8 s.r.o.

 

Cieľ projektu:

Návrh layoutu pracoviska, lokalizácia pracoviska do existujúceho layoutu výrobnej haly, nanormovanie plánovaných procesov, simulačné overenie konceptu.

 

 

Benefity projektu:

 1. Detailné plánovanie novej výroby
 2. Simulačné overenie navrhnutého konceptu
 3. Identifikácia potenciálnych úzkych miest