Produkty firmy INNOV8

 
 
IT produkty firmy INNOV8

 

   1. ITC aplikácia (Innov8 Time Calculator - ITC) – produkt firmy INNOV8:

 

Je výsledkom dlhodobého niekoľkoročného projektu v automobilovom priemysle v oblasti normovania a optimalizácie komplexných logistických a výrobných procesov. Hlavný pilierom aplikácie je tvorba časových analýz. Prvým krokom aplikácie je tvorba štandardizácie procesov. Všetky procesy sú merateľné a poskytujú priamy obraz o časovej náročnosti jednotlivých krokov výroby, výkonnosti personálu a ďalej poskytujú možnosti prehľadových a optimalizačných analýz.

Štandardizácia začína zmapovaním súčasného stavu realizácie procesov, jeho podmienok realizovateľnosti a vytvorením všeobecne platných štandardov pre všetky čiastkové úkony. Tieto úkony sú následne použité na tvorbu časových analýz komplexnejších procesov, ktoré sa pravidelne ale aj nepravidelne vykonávajú na pracovisku.

Vytvorené časové analýzy podliehajú archivácií, ktorá umožňuje opätovné použitie daných procesov, prípadne úpravu procesov a pracovných postupov. Archivované údaje sú ďalej využívané na úpravu hlavných ukazovateľov vyťaženosti a počtu zamestnancov, optimalizovanie produktivity práce a automatizované generovanie reportov pre vyšší manažment.

Pracovníci majú k dispozícii nástroj pre popis procesu a jeho stanovenia normy spotreby obsluhy, ktorý je sústavne monitorovaný, porovnávaný s etalónom a rozdiely sú vyhodnocované pre manažment formou automatizovaných reportov. Systém porovnáva a vyhodnocuje produktivitu práce jednotlivých pracovníkov, tímov, ako aj pracovných zmien a vytvára zdravú súťaživú atmosféru v rámci zdravej produktivity práce na montáži produktov, pri výrobe komponentov ako aj v celej reťazi logistických procesov.   

Aplikácia pomáha priemyselného inžinieringu pri definovaní personálu, spracovaní transportných, baliacich, montážnych a iných pracovných postupov. Výsledkom je optimalizácia všetkých výrobných aj nevýrobných procesov v podniku s cieľom zvýšiť efektivitu výroby a znížiť časové, personálne a finančné zaťaženie vášho podniku. Aplikácia je upraviteľná a otvorená na príjem vstupných údajov z externého prostredia Vašich súčasne používaných databáz údajov. (Napr. MS SQL, MySQL, Oracle, SAP, atď.)

 

   2. ERGOVIA softvérová aplikácia

 

Hardvérový merací nástroj na báze ergonomických rukavíc (ERGOgloves), špeciálne vyvinutý pre meranie síl vyvíjaných hornými končatinami. Zariadenie pozostáva z kalibrovaných zapuzdrených senzorov, rukavíc na upevnenie snímačov, komunikačnej jednotky a tabletu s vyhodnocovacím softvérom. Umiestenie senzora a počet senzorov je možné ľahko nastaviť a tak flexibilne prispôsobiť podmienkam v súčasnej praxi. Namerané údaje sa prenášajú bezdrôtovo do softvérovej aplikácie na tablete. Softvérová aplikácia graficky zobrazuje okamžitý priebeh nameraných síl a poskytuje možnosť exportu dát vo formáte .xls pre potreby archivovania ako aj využitia v komplexných ergonomických analýzach pracovísk. Viac na www.ergovia.sk .