SimScheduler

 
 
SimScheduler

Použitie / Prínosy

Detailné plánovanie výroby

V priemysle ako napr.výroba malinoviek sa určujú na týždenných poradách plány, výroba a distribúcia na základe aktuálneho stavu zásob podľa daného druhu. Plánovač potom manuálne detailne plánuje pomocou MS Excel. Takto vytvorené výrobné plány sú potom na papieri odovzdané do výroby.

 

Nevýhodou tohto spôsobu plánovania je vysoká časová náročnosť, ktorá pramení z práce s rôznymi neintegrovanými systémami (zásoby, objednávky, prognózy, výrobné obmedzenia atď) a vytvárajú sa manuálne vypracované plány. Navyše je sporné, či takto zhotovované plány napĺňajú zložité a často protichodné ukazovatele (vysoká miera využitia kapacít, nízke zásoby, krátke dodacie lehoty a vysoká spoľahlivosť dodávok).

 

Pomocou APS systému SimScheduler na podrobné plánovanie skladov môžeme spomínané nedostatky odstrániť. SimScheduler vytvára automaticky plán plnenia linky  na základe aktuálnych zásob, objednávok, predpovedí, minimálnych zásob a minimálnych dávok výrobných objednávok s ohľadom na výrobné obmedzenia. Systém automaticky zlepšuje systém plánovania pomocou optimalizačných komponentov. Priebežne možno vyhodnocovať výkonové ukazovatele, ako je oneskorenie, výrobné časy, cyklové časy a priebeh zásob. Samozrejme, ak to vyžadujú okolnosti, pomocou  SimScheduler sa dá navrhnutý plán korigovať ručne. 

 

Prínosy pre vás:

  • úspora času pri plánovaní a stanovovaní objemov plnenia liniek

  • integrácia externých údajov ako podklad pre plánovanie

  • vyššie využitie výrobných zariadení pomocou jednoduchého a prehľadného plánovania

  • automatické vytvorenie plánu plnenia liniek, plánu založené na moderných optimalizačných metódach

  • zníženie reakčných časov v prípade preplánovania

  • kontinuálne znižovanie minimálnych zásob (viazaného kapitálu)