Štandardizácia procesov vo výrobe

 
 
Štandardizácia procesov vo výrobe

Štandardizácia predstavuje jeden zo základných pilierov štíhlej výroby. Ide o zmapovanie súčasného stavu realizácie procesu, jeho podmienok a vytvorenie všeobecne platných pravidiel (štandardov) pre vlastníka procesu. Takto vytvorený štandard sa stáva základným dokumentom pre budúcu analýzu a zároveň prostriedkom neustáleho zlepšovania na pracovisku. Cieľom štandardizácie je:

  • stabilizácia pracovného postupu,
  • zvýšenie produktivity pracoviska,
  • zvýšenie kvality finálneho výrobku na pracovisku.

 

Postup pri štandardizácii procesov vo výrobe:

  1. výber pracoviska,
  2. analýza súčasného stavu realizácie a podmienok procesu na pracovisku,
  3. návrh a implementácia racionalizačných opatrení,
  4. vytvorenie pracovného štandardu.

 

Metódy využívané pri štandardizácii:

Vizualizácia, 5S, Poka-yoke, SMED, MTM,...