Tvorba plánovacích nástrojov vo výrobe

 
 
Tvorba plánovacích nástrojov vo výrobe

V súčasných podmienkach sa musia výrobné podniky prispôsobovať často meniacim požiadavkám svojich zákazníkov čo spôsobuje problémy v oblasti plánovania výroby. Interné informačné systémy často krát nie sú dostatočne flexibilné predpovedať presnú potrebu a vyťaženie personálu, techniky, zásob, plôch a iných veličín v prípade zmeny podmienok.Z pohľadu výrobného podniku je preto potrebné disponovať plánovacím nástrojom, ktorý bude tieto zmeny zohľadňovať a poskytovať výstupy, ktoré budú ukazovať budúce správanie sa výrobného systému.

 

V pozadí plánovacieho nástroja sú často krát vypracované MTM analýzy (prípadne iné štúdie), ktorých výsledky vstupujú do prepočtového algoritmu. Úlohou užívateľa je zadať vstupné parametre (napr. výrobný program, veľkosť výrobnej dávky, atď.) a výsledkom budú požadované výstupy (napr. potreba personálu, vyťaženie personálu, atď.)

 

Nástroje využívané pri tvorbe plánovacích nástrojov:

  • STATICKÉ

Statické plánovacie nástroje poskytujú svojmu užívateľovi najmä jednoduchosť a všeobecne známe prostredie MS Excel. Nevýhodou je predovšetkým to, že statický nástroj nedokáže zohľadniť zmenené podmienky v čase a výstupom je väčšinou iba priemerná hodnota v rámci určitého časového úseku.

 

  • DYNAMICKÉ

Dynamické, tzv. simuláciou podporené plánovacie nástroje poskytujú svojmu užívateľovi komfortný prehľad o správaní sa výroby v každom momente. Výstupom sú detailné hodnoty, grafy a diagramy, ktoré zohľadňujú zmenené podmienky v čase.

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

Na výrobu hotového výrobku X1 sú potrebné 2 pracoviská. Na prvom pracovisku prebieha povrchová úprava dielov, ktoré následne vstupujú na druhé pracovisko do finálnej montáže. Medzi pracoviskami je supermarket. Finálna montáž je cca. 2 krát rýchlejšia ako povrchová úprava a spúšťa sa len za podmienky, že v supermarkete je požadovaný počet hotových dielov z predchádzajúceho pracoviska. Okrem výrobku X1 sa na spomínaných pracoviskách vyrábajú aj iné výrobky pre rôznych zákazníkov.

 

Cieľ projektu:

Vytvoriť dynamický nástroj, ktorý má za úlohu plánovať štruktúru pracovných zmien podľa týždenných objednávok výrobku X1 od zákazníka.


 

 

Benefity projektu:

  • užívateľ nástroja má informáciu o tom, kedy treba spustiť, prípadne zastaviť jednotlivé pracoviská podľa týždenných plánov zákazníka,
  • užívateľ nástroja dokáže naplánovať výrobu iných výrobkov na daných pracoviskách.